เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

จากกรณีเมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

โดยปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา 6 (8)แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต น้ำเข้า หรือจำหน่าย

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ซึ่งจากประกาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อวงการเบเกอรี่ ฟาสต์ฟู้ดส์ เครื่องดื่มกาแฟ ที่ทางผู้ผลิตต้องคิดปรับสูตรใหม่ ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจกระทบกับต้นทุน

จากการตรวจสอบพบว่า อาหารที่มีส่วนประกอบของกรดไขมันทรานส์ อาทิ ขนมปัง เค้ก โดนัท คุกกี้ เนยเทียม ครีมเทียมหรือคอฟฟีเมต มาการีน เนยขาว นมข้นจืด วิปปิ้งครีม น้ำมันทอดอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ เฟรนช์ฟราย

รวมถึงอาหารสำเร็จรูป เช่น ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ ซึ่งมีราคาถูก เวลารับประทานจะรู้สึกติดลิ้น ติดปาก ส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดอีกด้วย

Go to top