เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

ผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการระดับ 1  ปฏิบัติหน้าที่ห้องการเงิน 
 นาง ไลซา  แซ่เล้า  
โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มาตรวจประวัติและตรวจร่างกายในวันที่ 11 มิ.ย.62 เวลา 9.00 น.

Go to top