เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสที่ 14 มี.ค.62 เวลา 13.00 น. (สอบถามเพิ่มเติมโทร 073-274767 ในวัน เวลาราชการ)

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
   1. นาย อับดุลตอเละ  มะเสาะ
   2. นาย นฤชิต  คงมี 

   3. นาย มูฮำหมัดรุสดี  สามะ

   4. นาย อภิสิทธิ  จันทร์ดำ

   5. นาย กูซาเหะ  รอยอลือแมะ

   6. นาย มะหะดี  รอกา


ตำแหน่งพนักงานทั่วไประดับ 2 (ทำหน้าที่ธุรการงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา

 1.น.ส.มัยมูน  สาและมะ

 2. น.ส. พิมพา ใจโต

 3. น.ส.มาเรียม  สาเม๊าะ

 4. น.ส.อามีนะฮ์  บาโงสะตู

 5. น.ส. ซูฮัยนี  มาสาระกามา
 6. นาย มะยากี  ดาหมิ

7. น.ส. นิอาอีซ๊ะ  บาโดง

 

Go to top