ประวัติ

ความคิดในการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มในสมัยที่ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านได้มาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพบปัญหาว่า ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บในหน้าที่จากสถานการณ์ความไม่สงบมีเป็นจำนวนมาก และข้าราชการตำรวจเหล่านี้ยังได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ใกล้ชิดไม่พอเพียง เนื่องจากความแออัดของสถานบริการในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันและการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ท่านจึงมีนโยบายในการจัดตั้งโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นในพื้นที่เพื่อเน้นดูแลตำรวจด้วยกันเองเป็นหลัก แต่การจัดตั้งโรงพยาบาลใหม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งมูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงขึ้น และระดมทุนรับบริจาคเงินโดยจัดกิจกรรมนิทรรศศรัทธาแห่งสยาม และงานราตรีช่วยชีวิตขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ได้เงินบริจาคมาเป็นจำนวน 84,000,000 บาทเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารโรงพยาบาล สถานที่ก่อสร้างเนื้อที่ 3,600 ตารางเมตรอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โดยทำการตอกเสาเข็มเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 และทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างได้ดำเนินการมาอย่างเร่งรัด สามารถสร้างได้สำเร็จอย่างรวดเร็วตามกำหนดการคือใช้เวลาเพียง 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2558)

จำนวนผู้ป่วยปี 2559

8755

ผู้ป่วยนอก

264

ผู้ป่วยใน

บริการของเรา

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพ โดยการคัดกรองภาวะสุขภาพ แยกประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค ตรวจรักษาโรคและให้การพยาบาล เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงในรายที่ได้รับบาดเจ็บและ/หรือมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤต ทำหัตถการเล็ก และการส่งต่อผู้ป่วยในรายที่เกินศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาล

งานผู้ป่วยใน

บริการพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภทที่รับไว้รักษาโดยพักค้างในโรงพยาบาล จัดบริการพยาบาลพร้อมให้การดูแลผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง พื้นที่ของงานผู้ป่วยใน มีจำนวนเตียงที่รับได้ ๓๐ เตียง ประกอบไปด้วยห้องผู้ป่วยพิเศษ ๖ เตียง(ห้อง) และเตียงผู้ป่วยสามัญ ๒๔ เตียง โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาล ๘ คน และผู้ช่วยพยาบาล ๔ คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการดูแลผู้ป่วย

กายภาพบำบัด

ให้บริการทางด้านกายภาพบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากกองประกอบโรคศิลปะ รวมถึงพนักงานผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมมีใบรับรองจากระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และสามารถกลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุดตามศักยภาพของผู้ป่วย

จิตวิทยา

งานจิตวิทยาให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกการบำบัดทางจิตวิทยา และการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน การสอน ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิทยาคลินิก การวินิจฉันทางจิตวิทยาคลินิก

x-ray

ให้บริการตรวจพิเศษและทั่วไปโดยรังสีเอกซเรย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้แก่เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

เวชระเบียน

งานเวชระเบียน ชต.รพ.ตร. มีภาระงานหลักในการให้บริการผู้ป่วย คือ การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ป่วยรายใหม่จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ระบบ ค้นหาทะเบียนประวัติผู้ป่วยที่มีการนัดรักษาหรือที่มารับการรักษาตลอดจนจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้ป่วย

ห้องปฏิบัติการ

ให้บริการ งานโลหิตวิทยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดขาว-แดง ความเข้มข้นของเลือด จำนวนเกร็ดเลือดตรวจหา เชื้อมาลาเรีย งานเคมีคลินิกตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจวัดสารบ่งชี้ประสิทธิภาพการทำงานของไต ตับ อักเสบซี ซิฟิลิส งานจุลทรรศนศาสตร์ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ และตรวจหาเลือดในอุจจาระ งานจุลชีววิทยาตรวจไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B ตรวจคัดกรองไข้เลือดออก ฉี่หนูงานพิษวิทยาตรวจคัดกรองยาบ้า

ทันตกรรม

ห้บริการตรวจรักษาทันตกรรมป้องกัน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้บริการโดยแบ่งเป็น ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่

เภสัชกรรม

งานบริบาลเภสัชกรรมทำหน้าที่ในการตรวจสอบยาและชนิดของยา ทั้งชนิด ปริมาณ ขนาดยา และวิธีการใช้ยา ก่อนส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง

ทีมแพทย์

พ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์

นายแพทย์ สบ4

หัวหน้าโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

พ.ต.ต.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

นายแพทย์ สบ2

โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

ร.ต.ท.หญิงนฤมล วิเศษสุวรรณภูมิ

นายแพทย์ สบ1

โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

ติดต่อเรา