เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

ข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid-19

direc4
พ. ต. อ.หญิงพัชรีวรรณ  วิเศษสุมน
นายแพทย์สบ 5
หัวหน้าโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์
  1. พ.ต.อ.พงศ์ธร สุโฆสิต
    director1

  2. พ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์
    director

  3. พ.ต.อ.ปกรณ์ วศินรัตน์
    d.pakorn

ห้องตรวจโรคทั่วไป
     จ - อา ในเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
     จ - อา นอกเวลา 16.00 น. - 18.00 น.

กายภาพบำบัด
     จ - ศ ในเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
              นอกเวลา 16.00 น. - 20.00 น.
     ส - อา 09.00 น. - 17.00 น.

ทันตกรรม
     จ - อา 08.00 น. - 16.00 น.

จิตวิทยา
     จ - อา ในเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
     ปรึกษาเฉพาะทางโทรศัพท์ จ - อ ในเวลา 16.00 น. - 08.00 น.

Go to top